תקנון

תקנון פעילות פייסבוק – ינואר 2020

הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
“עורכת הפעילות” שושי זוהר

“משתתף” הפעילות פתוחה לכל אדם פרטי שרשום באתר פייסבוק שגילו מעל גיל 18.
“הפעילות” מצטרפים למועדון הלקוחות של שושי זוהר ו10 מצטרפים
יזכו בתחפושת לפורים – מועד ההכרזה על הזוכים – שבוע לפני פורים
“ועדת השיפוט” צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה אשר יבחר את הזוכים. הרכב הצוות, כישוריהם, מיומנותם, מספרם וכל עניין או נושא אחר בנוגע לצוות, יקבעו ע”י שושי זוהר ויהיו עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של שושי זוהר.
“אתר הפעילות” https://www.facebook.com/ShoshiZohar2018/

“הפרס ” 10 תחפושות סה”כ שיחולקו ל10 מצטרפים חדשים למועדון הלקוחות

“תקופת הפעילות” התקופה האמורה בסעיף 3 להלן.

פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
2.3. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

תקופת הפעילות
3.1. הפעילות תיערך בין התאריכים 2.03.2020-02.02.2020 (להלן: “תקופת הפעילות”).
3.2. מובהר בזאת כי שושי זוהר, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.3. שושי זוהר לא תהיה אחראית לכל דבר הקשור לפעילות לאחר סיום תקופת הפעילות, לרבות במקרים בהם תיוותר הפניה לפעילות באמצעי המדיה השונים.

השתתפות בפעילות
4.1. בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת הפעילות:
א. גולש מעל גיל 18 הרשום באתר פייסבוק אשר השתתף בפעילות במהלך תקופת הפעילות.
ב. נתן את הסכמתו לתנאי התקנון.
ג. יובהר, כי כל משתתף יוכל לזכות בפעילות פעם אחת בלבד.
4.2. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.
4.3. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
4.4. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה שושי זוהר רשאית להודיע למשתתף האמור על ביטול השתתפותו בפעילות ו/או ביטול זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או עילה כנגד שושי זוהר בקשר לכל דבר ועניין הקשורים לאמור לעיל.

מדיניות פרטיות
5.1. שושי זוהר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להכניס את פרטי המשתתפים בפעילות, לרבות שמות ופרטי הזוכים, לרשימת הלקוחות שלה ולהשתמש בפרטיהם לצרכים שיווקיים לרבות לצורך משלוח הודעות ודברי דואר (לרבות באמצעים אלקטרוניים) ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתם המפורשת והבלתי חוזרת של המשתתפים ו/או הזוכים לשימוש כאמור.
5.2. עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:
5.2.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה של שירותים לפעילות.
5.2.2. אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.
5.2.3. בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או מפעיל האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.
5.3. עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
קניין רוחני
6.1. כל זכויות היוצרים, הזכויות המוסריות והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של שושי זוהר בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על המשתתף ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משושי זוהר.
6.2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של שושי זוהר הינם קניינה של שושי זוהר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת שושי זוהר בכתב ומראש.
6.3. מסירת תכנים באמצעות השתתפות בפעילות מהווה את אישור המשתתף כי הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום או לחילופין בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן שושי זוהר. שושי זוהר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את שושי זוהר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך עם דרישה ראשונה.
6.4. בעת שימוש באתר על המשתתף להקפיד שהתכנים המועלים על ידו הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:
א. כל תוכן אשר המשתתף יודע שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
ב. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, זכויות מוסריות וסימני מסחר;
ג. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
ד. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
ה. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
ו. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או המהווה הטרדה מינית;
ז. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
ח. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה המושתתת על כל בסיס, לרבות אך מבלי לגרוע: גזע, גיל, מגדר, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
ט. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
י. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
יא. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לשושי זוהר ו/או לפרויקטים שהיא מקימה ו/או תוכן פרסומי המתחרה בעסקי שושי זוהר;
יב. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
יג. תכנים בעלי אופי פוליטי.

שושי זוהר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח אשר הפר את תנאי התקנון או אם המשתתף עשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשי האתר, בשושי זוהר או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות שושי זוהר לפי כל דין ואינן באות לגרוע מהן.

איתור הזוכים
7.1. לאחר החלטת ועדת השיפוט, איתור הזוכה ייעשה באמצעות פנייה למספר הטלפון אותו הוא הזין בזמן הפעילות.
7.2. במידה שבתוך 72 שעות ממועד תום הפעילות לא אותר המועמד לזכייה בפעילות ו/או הזוכה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ושושי זוהר תנסה באופן סביר ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס מתוך זוכי הפעילות. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
7.3. עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.
7.4. באם תתכלינה רשימות המשתתפים בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס לאף משתתף.
7.5. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון ו/או שנמען הברכה שפרסם לא אותר – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

הפרסים

8.1. הזכייה בפרס הינה אישית, ובכפוף לכך כי המועמד לזכייה עמד בכל תנאי התקנון .
8.2. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה שושי זוהר רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי שושי זוהר ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
8.3. שושי זוהר תהא רשאית לפסול, עפ”י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר ו/או לא חתם על כתב הסכמה, והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.
8.4. שושי זוהר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך.
8.5. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא על ידי שושי זוהר או בהסכמתה מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.6. שושי זוהר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת בהתאם למלאי הקיים ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
8.7. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, שושי זוהר תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
8.8. שושי זוהר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן שליחת הפרס אם באמצעות דואר רשום ו/או דואר שליחים ו/או בכל דרך אחרת שעורכת הפעילות תמצא לנכון. יובהר, כי האחריות לאיכות הפרס אינה מוטלת על שושי זוהר ובכל תלונה יש לפנות לספק המשלוח ו/או ליצרן המשלוח, לפי העניין.

צילום הזוכים ופרסומם
9.1. שושי זוהר תהא רשאית לפרסם באתר הפייסבוק את שם הזוכה ותמונתו/ם ו/או את התמונה או התגובה שפרסם לשאלה. מובהר, כי שושי זוהר תהא רשאית שלא לפרסם כלל.
9.2. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.
כללי
10.1. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי שושי זוהר וכן באתר הפעילות.
10.2. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
10.3. שושי זוהר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, לרבות אתר הפעילות, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
10.4. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
10.5. משך הפעילות, לרבות מספר ימי הפעילות אשר בהן תתנהל הפעילות, ייקבעו על ידי שושי זוהר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
10.6. שושי זוהר רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף באופן מיידי ממועד שינוי התקנון.
10.7. שושי זוהר תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
10.8. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ובני משפחותיהם של שושי זוהר, על משווקי שושי זוהר ובני משפחותיהם וכן על עובדי משרד פרסום בלנקו ובני משפחותיהם.
10.9. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי שושי זוהר אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
10.10. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, תשל”ז-1977 וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
10.11. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. שושי זוהר תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ”י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בזאת אישור לשושי זוהר ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין שושי זוהר ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
10.12. ידוע למשתתף כי הפעילות אינה נערכת בחסות, בתמיכת או בניהול אתר “פייסבוק” ואין לקשרו אליו.
10.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע למשתתף כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות והוא מצהיר כלפי שושי זוהר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שושי זוהר בכל הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
10.14 שושי זוהר שומרת לעצמה הזכות לבטל את הפעילות בכל עת וללא מתן הודעה מראש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.